ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 8

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 8 (PH-TUCamp#8) โดยมี รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัถตุประสงค์ คือ

เพื่อสร้างความเข้าใจในจุดแข็งและอัตลักษณ์
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอน
และแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต