วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 14

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กําหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 14 ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนโครงการ “Safety University ปีที่ 2 ขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมใส่หมวกกันน็อก” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ ได้ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสวมใส่หมวกกันน็อก ผ่านรูปแบบการรณรงค์การสร้างความรู้ ความตระหนัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการผลักดันให้มหาวิทยาลัย มีนโยบายการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อชาวประชาคมธรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562
      และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 14 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่
1. รณรงค์ Save My Life สวมอะไรก็ได้ แต่ต้องสวมหมวกกันน็อก
2. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน/ตรวจน้ำตาลในเลือด /BMI
3. กิจกรรม “Save life ด้วย CPR/AED”
4. กิจกรรม “Safe food good health การปรุงอาหารปลอดภัย”
5. เต้นแฟลชม็อบรณรงค์ SAFETY UNIVERSITYDownload more images.