ร่วมงานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต