ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2562

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ในงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Download more images.