โครงการสัมมนาสาสุข

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาสาสุข ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ อาเวย์ เกาะกูด รีสอร์ท จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับบุคลากรในส่วนงานในทุกๆ ด้าน

เพื่อให้มีความสุขในการปฎิบัติงาน สามารถนำความรู้มาปฎิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานมีพฤติกรรมการบริการด้วยใจ
พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

      กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการทำงานเป็นทีม พัฒนาด้านอารมย์ EQ ลดอัตราตัวตน เพิ่มอัตราการรับฟังผู้อื่น มีพลังในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีต่อคนในองค์กรสีน้ำเงิน
ชื่อภาพ : "ทีมไฟเตอร์"
แนวคิด : ทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองแต่ละงานในองค์กร ความสามัคคี คอยช่วยเหลือกันและผลักดันให้งานประสบความสำเร็จ เปรียบได้กับการถ่ายภาพที่ต้องช่วยกันจึงสำเร็จออกมาสวยงาม ดังภาพที่เห็น


สีเขียว
ชื่อภาพ : "รวมใจหนึ่งเดียว"
แนวคิด : ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ย่อมมีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอยู่เสมอ หลายคนมักให้ความสำคัญกับเบื้องหน้าเพราะคือคนที่ต้องแบกรับปัญหา แต่หากรู้ไหมว่าคนเบื้องหลังก็เป็นส่วนสำคัญ และเป็นส่วนที่แข็งแรงส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกภารกิจนั้นสำเร็จ เหมือนกับเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังและผลักดันให้คณะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่หากมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน ทุกพันธกิจก็สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี และจะก้าวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


สีเหลือง
ชื่อภาพ : "Symmetry ความสมมาตรของชีวิตการทำงาน"
แนวคิด : คนในที่ทำงานมีความหลากหลายทาง เพศ อายุ พิ้นฐานทางความคิด และบางครั้งอาจเกิดปัญหาในการทำงาน แต่เราทุกคนจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือเพื่อให้องค์กรพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการช่วยเหลือกันและปรับตัวเข้าหากันจนเกิดความสมดุลและเกิดเป็นความสมมาตรในองค์กรในที่สุด


สีแดง
ชื่อภาพ : "ความสุข...ที่เราสร้างได้ "
แนวคิด : การทำงานบางทีอาจจะมีสุขบ้าง ท้อบ้างเป็นเรื่องธรรมดา เราต้องรู้จักเรียนรู้หมั่นเติมพลังใจจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา ด้วยการดึงตัวเองออกมาเติมความสุข เติมพลัง ยิ้มรับวันใหม่ด้วยใจชื่นบาน เหมือนภาพๆ นี้ที่มีความสดใส สดชื่น เบิกบาน ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว

Download more images.