ร่วมงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

      1. ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มธ. รังสิต ในการนี้ ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงาน


      2. ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนและสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. รังสิต ในการนี้ มีเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมงาน


      3. ด้วยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง กำหนดจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครบรอบปีที่ 3 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์วิจัยชั้นสูงฯ มธ.รังสิต ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ในการนี้ มีเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมงาน