กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Roadshow)

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกพื้นที่จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Roadshow) ในการเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนและบริการวิชาการ นอกจากนี้นักศึกษาวิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ ยังได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมสังเกตุการณ์การดำเนินกิจกรรมภายในงาน การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ

Disruptive Innovation toward smart citizens by Health Literacy
“พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี”

      โดยมีการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงาน R2R ด้วยวาจา (Oral Presentation) และประเภทการนำเสนอ โปสเตอร์ (Poster Presentation)
ระหว่างวันที่ 26 -28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร