โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน’

กองบริหารศูนย์ลำปาง ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน’ รุ่นที่ 1 ให้กับผู้สูงอายุ ณ โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย เทศบาลตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปางวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ธนิกา ส่องหล้า พร้อมด้วย อาจารย์ สยัมภู ใสทา และอาจารย์ ณัฐกร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน" (Safety Health and Environment) สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มอาชีพเย็บรองเท้าผ้าจังหวัดลำปาง ณ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง