โครงการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2563

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และจัดสัมมนาสาสุข ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ อาเวย์ เกาะกูด รีสอร์ท จ.ตราด


Download more images.