รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> คลิก
ขอให้ส่งหนังสือแสดงความจำนงเข้าศึกษา ภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562
- หนังสือแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ >> คลิก
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
- การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิก
- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มธ.ศูนย์รังสิต >> คลิก
- แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา >> คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> คลิก
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 1031 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> คลิก
สอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 1031 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ศูนย์รังสิต

รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

วิชาเอกที่รับสมัคร
1. วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
4. วิชาเอกการจัดการการบริการสุขภาพ
5. วิชาเอกวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้านักศึกษา ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
   2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562)
   3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
   4. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร
   - รับสมัคร
     ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2562
     ด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2562
     สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
   - สอบข้อเขียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
   - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัคร >> คลิก