วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษาฯ ครบรอบ 35 ปี

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษาฯ ครบรอบ 35 ปี
ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต