เวทีเสวนาวิชาการชี้นำสังคม ประเด็น ระเบิดท่าเรือแหลมฉบัง กับการจัดการ “สารเคมีอันตราย”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุมิ ในการเสวนาการจัดการสารเคมีอันตรายจากเหตุการณ์ระเบิดท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการสารเคมีอันตราย การป้องกัน และการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง ถอดบทเรียนการจัดการสารเคมีอันตราย และ เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการรับมือกับสารเคมีอันตราย

วิทยากร
   - คุณสุเมธา วิเชียรเพชร
     ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
   - คุณนราธิป เลาหตีรานนท์
     ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   - นายกิตติศักดิ์ บริบูรณ์เกษตร
     ผู้อำนวยการส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมบรรเทาสาธารณภัย
   - ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
     ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
     รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   - รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
     ที่ปรึกษาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน
ผู้ดำเนินการเสวนา
   - อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์