หารือเรื่องความร่วมมือการทดสอบเครื่องวัดความกระชับของหน้ากาก

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Yuji เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือการทดสอบเครื่องวัดความกระชับของหน้ากาก (Quantitative Fit Testing) และมอบหน้ากากแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการสาธิตการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต