การวิพากษ์ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานร่างการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ภายในคณะฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง 530 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต