การสอบคัดเลือกรอบที่ 4 Admissions ศูนย์ลำปาง

การสอบคัดเลือกรอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ห้อง 7311 (ห้องสัมภาษณ์) 7312-13 (ห้องรอสัมภาษณ์) อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง