TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ศูนย์รังสิต

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.พีระพล รัตนะ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ >> คลิก
สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
รายงานตัวเวลา 08.00 - 10.00 น.
- มธ.ศูนย์รังสิต ห้อง 530 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ
- มธ.ศูนย์ลำปาง ห้อง 7311 ชั้น 3 อาคารบุญชูปณิธาน
หากท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ตามประกาศของ ทปอ. ขอให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ มธ.
2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรที่ลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสารที่ลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. ผลคะแนน GAT, PAT2 และ O-NET ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.
5. "เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" นำใบรับรองการตรวจสายตาจากจักษุแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : สำหรับใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพทั่วไป ขอให้นักศึกษาใช้ "แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด" ของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> https://www.reg.tu.ac.th/post/category/162
โดยส่งใบตรวจสุขภาพในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กำหนดการตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ >> https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/145
(ไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครได้ตรวจสุขภาพไว้แล้ว ให้รอส่งพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครติดตามการประกาศผลจากทาง ทปอ. ตามวันเวลาที่กำหนดไว้

รับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 1 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 3 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม จำนวนรับ 8 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
     2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
       2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
       2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
          1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
           2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
       2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
     3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กำหนดการรับสมัคร
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
   - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

รับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 14 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
     2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
       2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
       2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
          1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
           2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
       2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
     3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กำหนดการรับสมัคร
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
   - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก