รายงานประจำปี 2558
โดยภาพรวมแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลงานเป็นที่โดดเด่น มีความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่เป็นการร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย

สารจากคณบดี
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์DOWNLOAD FILE PDF : รายงานประจำปี 2558.pdf