การบริหารจัดการสุขภาพของชุมชน สำหรับบุคลากรท้องถิ่น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

การระบายอากาศและการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคารของโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมพื้นฐานทั่วไปในการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐาน SOPs

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425