หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
POST ON
COURSE REVIEW
APPLY NOW
เกี่ยวกับหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Course Review
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โลกมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำองค์กรต้องมีสมรรถนะการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้เข้ากับประเด็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม และพลังงาน (SAFETY, HEALTH, ENVERONMENT & ENERGY) หรือ SHE & En เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนเเปลงรอบด้านและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งเเวดล้อมและพลังงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้
 • ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
 • บูรณาการ (INTEGRATION)
 • โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)
 • การกีดกันทางการค้า (TRADE BARRIER)
 • ทัศนคติหรือมุมมอง (ASPECT)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเชิงผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนกัน (Integrated System)
2. เพื่อนำแนวคิด และแนวปฏิบัติไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้อง (Business Partner & Advantage)
3. เพื่อนำประเด็นด้าน SHE & En มาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน (Globalization & Sustainability)
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งในแง่มุม การบริหาร SHE & En กับข้อกำหนดทางการค้าของคู่ค้า และแนวโน้มของโลก
5. เพื่อพัฒนานักบริหารให้มีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การรับสมัคร
หลักสูตรเหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ค่าลงทะเบียน

Program 1 ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง
Program 2 ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ


ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม >> คลิก
ดาวน์โหลดเนื้อหาหลักสูตร >> คลิก
หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200%

การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในาการทำงาน (ประเทศไทย)

Course Review
5
(2 Ratings)
 • 5 Star
 • 4 Star
 • 3 Star
 • 2 Star
 • 1 Star
 • (SHE&EN ประธานรุ่นที่ 1) ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

  "หลักสูตรนี้พยายามหล่อหลอม ความรู้ต่างๆ ทั้งหมดของเราให้ดู ให้คิดมากขึ้น ไม่ใช่เเค่วันนี้หรือพรุ่งนี้ หลักสูตรนี้ให้คิดถึงอนาคต ว่าเราต้องใช้พลังงาน หรือทรัพยากรต่างๆ อย่างดีและให้คุ้มค่ามากที่สุด ที่นี่เค้าหล่อหลอมได้ดีมากเลยครับ"

 • (SHE&EN รุ่นที่ 1) แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพ

  "วิทยากรที่เชิญมาในคอร์สนี้ แต่ละท่าน เราไม่สามารถเดินเข้าไปพูดคุยหรือถามได้เองเลยนะคะ เเต่ด้วยศักยภาพของทีมคณาจารย์หลักสูตรนี้ สามารถทำให้เราได้ใกล้ชิดกับท่านเหล่านั้น และทำให้เราได้เห็นวิสัยทัศน์การบริหาร และมุมมองของท่านเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ"