การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี รุ่นที่ 2

     ปัจจุบันได้มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป CAMEO (Computerized-Aid Management in Emergency Operation) มาใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอย่างแพร่หลาย
     CAMEO ALOHA MARPLOT และ WISER เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของสารเคมีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น การระเบิด การรั่วไหล เป็นต้น CAMEO เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลสารเคมีที่มีมากกว่า 6,000 ชนิด ข้อมูลบ่งชี้สารเคมีและอันตรายต่อสุขภาพ และการใช้โปรแกรม WISER ซึ่งเป็น Application บน Smart phone ที่ใช้ง่าย และจำเป็นเมื่อต้องมีการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนได้ถูกต้องและทันเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อไป
     ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บุคคลที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

• บทนำ
• ความสำคัญของ WISER+ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี
• วิธีการใช้งาน WISER
• วิธีการใช้งาน CAMEO+ALOHA+MARPLOT
• กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ WISER+ALOHA
• สรุป

กลุ่มเป้าหมาย / คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

1) อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
2) แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี
3) ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ WISER กับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีได้
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ CAMEO+ALOHA+MARPLOT กับสถานการณ์จำลองได้

วิทยากร

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร

สถานที่จัดอบรม

ห้อง 530 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท/คน

การรับสมัครเข้าร่วมอบรม

**ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
- ลงทะเบียนออนไลน์ Click
- แบบฟอร์มการรับสมัคร Download
- กำหนดการ Download

สอบถามข้อมูล

งานวิจัย บริการวิชาการและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. : 02-564-4440-79 ต่อ 7425
คุณพิศมัย มากเเพทย์
โทร. : 063-415-3532
Email : PISAMAI28@GMAIL.COM

คุณอุษา ป้องจิตใส
โทร. : 080-454-6498
Email : USA.P@FPH.TU.AC.TH