การระบายอากาศและการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล

     ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับ คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในอาคาร เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารเกิดปัญหานั้นอาจมาจากหลายองค์ประกอบ เช่น การออกแบบอาคาร, ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศไม่เหมาะสม เน้นการประหยัดพลังงาน, การใช้อาคาร, สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกอาคารและะภายในอาคารเอง และเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารโรงพยาบาล
     ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “การระบายอากาศและการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้รับผิดชอบในการควมคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณภาพอากาศภายในอาคาร การบริหารจัดการอาคารของโรงพยาบาล
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

• บทนำ
• ความสำคัญและผลกระทบของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร
• หลักการระบายอากาศ
• ประเภทของสิ่งคุกคามและวิธีการควบคุมทั่วไป
• คุณภาพอากาศภายในอาคารและระบบการระบายอากาศ
• เทคนิค แนวทางการแก้ปัญหาการระบายอากาศ
• Workshop การสำรวจปัญหาคุณภาพอากาศภายในที่ทำงานของตนเอง พร้อมเสนอแนะหลักการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• Workshop การสาธิตการใช้เครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
• การนำเสนอการสำรวจปัญหาคุณภาพอากาศพร้อมข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา
• สรุป

กลุ่มเป้าหมาย / คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

1) อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
2) แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี
3) ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุปัจจัย ประเมินและควบคุมปัจจัยอันตรายจากคุณภาพอากาศภายในอาคารโรงพยาบาล
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและวางแผนเพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลได้

วิทยากร

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร

สถานที่จัดอบรม

ห้อง 526 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

1,200 บาท/คน

การรับสมัครเข้าร่วมอบรม

**ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2562
- ลงทะเบียนออนไลน์ Click
- แบบฟอร์มการรับสมัคร Download
- กำหนดการ Download

สอบถามข้อมูล

งานวิจัย บริการวิชาการและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. : 02-564-4440-79 ต่อ 7425
คุณพิศมัย มากเเพทย์
โทร. : 063-415-3532
Email : PISAMAI28@GMAIL.COM

คุณอุษา ป้องจิตใส
โทร. : 080-454-6498
Email : USA.P@FPH.TU.AC.TH