Business Unit/ บริการจัดอบรม

fphtu-logo

บริการจัดอบรม

โดยมีหลักสูตรน่าสนใจ ที่จัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ
หลักสูตรการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA

นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En)
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

ขอแนะนำ

หน่วยวิจัยด้านจุลชีววิทยาสมัยใหม่และจีโนมสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำลังเปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูล

งานวิจัย บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์
02 564 4440 ต่อ 7425 (คุณอุษา / คุณพิศมัย)

ที่อยู่
อาคารปิยชาติ ชั้น 10 เลขที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121

อีเมล
pisamai.m@fph.tu.ac.th
usa.p@fph.tu.ac.th

Facebook ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Business Unit

บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ให้คำปรึกษา
และบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เริ่มต้น 500฿

boy illustration
บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา
พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

girl illustration