• สอบถามข้อมูลอื่นๆ ?
  • 02-564-4440-79
  • pisamai.m@fph.tu.ac.th
  • usa.p@fph.tu.ac.th
สถานที่อบรม :: โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
 ฿ ค่าลงทะเบียน :: 50000 บาท
สถานะ :: เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :: 50 ท่านแบบฟอร์มลงทะเบียน
Your personal information will not be published. Required fields are marked *
ชื่อ*
สกุล*
ตำแหน่ง*
Email*
อายุ*
เพศ*
ระดับการศึกษา*
ประเภทอาหาร*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
Line IDชื่อบริษัท* (กรณีทำธุรกิจส่วนตัว กรุณาใส่ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก)
ชื่อที่อยู่บริษัท*
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทเลือกแผนการอบรม*


วิธีการชำระเงิน*
ชำระเต็มจำนวน: เงินสด/บัตรเครดิต
จ่าย ณ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ
( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) *ก่อนวันอบรม*
ชำระเต็มจำนวน: โอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
เลขบัญชี 091-0-250-216
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน
มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-516-2708 หรือ 02-516-2704
หรือส่งทางอีเมล pisamai.m@fph.tu.ac.th, usa.p@fph.tu.ac.th
*ก่อนวันอบรม 7 วัน*
แบ่งชำระ
โดยกำหนดแบ่งชำระเป็น 2 งวด
(ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566)
*โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามช่องทางการชำระเงิน กรณีแบ่งชำระเงิน ที่เบอร์โทร 02-564-4440 ต่อ 7425


คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี


การออกใบเสร็จรับเงิน*
ชื่อ (ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน)*
เลขที่ใบกำกับภาษี/เลขประจำตัวประชาชน*
ที่อยู่ (ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน)*
รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้แล้ว ขอยืนยันว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
และข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)