ใบสมัครเข้าศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2โปรดกรอกข้อมูลลงในเเบบฟอร์มนี้ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษา และโปรดเตรียมไฟล์เอกสารเพื่ออัพโหลดเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้


1. รูปถ่ายสี หน้าตรง
**หมายเหตุ รูปถ่ายไฟล์ .jpg/.jpeg,/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (Transcript)
3. สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี)
4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
5. ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี)
9. หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest) อย่างน้อย 1 หัวข้อ
**หมายเหตุ เอกสารข้อ 2-9 ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ แล้วสแกนเอกสารรวมกันเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB

10. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 475-0-561-98-3
ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.