งานประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ

วิถีใหม่ สังคมสูงวัย
ก้าวไกล อย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 6

22-23 ธันวาคม 2563

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

สถานที่จัดประชุม

จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

การนำเสนอผลงาน

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอ
ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

การเข้าร่วมฟังบรรยาย

เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ ทางออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting

การตีพิมพ์ Proceeding

ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ Proceeding ซึ่งมี Scientific Committee พิจารณาแก้ไขบทความ

เกี่ยวกับงานประชุม

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและเผชิญกับปัญหาหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้สูงวัยจึงได้รับผลกระทบมากกว่าคนวัยอื่น ทั้งด้านความรุนแรงของโรค ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการแยกห่างทางสังคมอาจทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก หากมีการพัฒนา สนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเข้าสู่ความสูงวัยได้ปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ ก็จะช่วยให้ประเทศไทยในยุคสังคมสูงวัยได้ก้าวผ่านวิกฤต สามารถพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ความสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีใหม่ ก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในยุคสังคมสูงวัยต่อไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากรสูงวัยในมิติด้านสุขภาพ สังคม และความปลอดภัย จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้สนใจในการพัฒนาผู้สูงอายุ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับงานวิชาการด้านผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการ เวทีเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความสูงวัย

เข้าร่วมการประชุม

การส่งผลงาน

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full paper และหลักเกณฑ์การส่งบทความ

รายละเอียดการส่งผลงาน

ส่งเอกสารนิพนธ์ต้นฉบับผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ภายใน 30 ตุลาคม 2563...

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับส่งบทความเผยแพร่

บทความที่ส่งเผยแพร่ เป็นบทความ...

จริยธรรมในการตีพิมพ์

ผู้นิพนธ์ต้องไม่ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือต้อง...

กำหนดการ

ลงทะเบียนส่งบทความ พร้อมชำระเงิน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ตุลาคม 2563

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ตุลาคม 2563

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนและอัพโหลดบทความต้นฉบับ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full paper คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การส่งบทความ คลิกที่นี่

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกองบรรณาธิการ**

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จำนวน 2 ท่านร่วมพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ผู้นำเสนอทราบ
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
(แจ้งผลทางอีเมลที่ผู้นำเสนอได้ลงทะเบียนไว้)

ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ที่แก้ไขแล้ว)
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ส่งทางอีเมล ageingconference@fph.tu.ac.th

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกองบรรณาธิการ**

แจ้งลำดับและรูปแบบการนำเสนอ

25 พฤศจิกายน 2563

กำหนดรูปแบบการนำเสนอ 2 รูปแบบ คือ
1. แบบบรรยาย (Oral presentations)
2. แบบโปสเตอร์ (Poster presentations)

โดยกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณารูปแบบการนำเสนอบทความของผู้นำเสนอ
และแจ้งลำดับและรูปแบบการนำเสนอให้ทราบ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
(แจ้งผลทางอีเมลที่ผู้นำเสนอได้ลงทะเบียนไว้)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกองบรรณาธิการ**

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

22 - 23 ธันวาคม 2563

จัดงานประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
22 ธันวาคม 2563*
      - การบรรยายพิเศษ อภิปรายกลุ่ม และประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - การนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์
      *ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

23 ธันวาคม 2563**
      - การนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทบรรยาย
      **ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทราบผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้**

ตารางกำหนดการ

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทราบผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้**

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ผู้นำเสนอผลงาน

1000 THB ค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

1. จัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด
2. ชำระค่าลงทะเบียน
3. ลงทะเบียน และอัพโหลดบทความ พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2563ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ฟรี ค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการ หากต้องการเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
หรือร่วมฟังการนำเสนอผลงาน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
ต้องลงทะเบียนในส่วนนี้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วม

ผู้ร่วมจัดงานประชุม