งานประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ

วิถีใหม่ สังคมสูงวัย
ก้าวไกล อย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 6

22-23 ธันวาคม 2563

เกี่ยวกับงานประชุม

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและเผชิญกับปัญหาหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้สูงวัยจึงได้รับผลกระทบมากกว่าคนวัยอื่น ทั้งด้านความรุนแรงของโรค ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการแยกห่างทางสังคมอาจทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก หากมีการพัฒนา สนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเข้าสู่ความสูงวัยได้ปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ ก็จะช่วยให้ประเทศไทยในยุคสังคมสูงวัยได้ก้าวผ่านวิกฤต สามารถพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ความสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีใหม่ ก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในยุคสังคมสูงวัยต่อไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากรสูงวัยในมิติด้านสุขภาพ สังคม และความปลอดภัย จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้สนใจในการพัฒนาผู้สูงอายุ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับงานวิชาการด้านผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการ เวทีเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความสูงวัย<< DOWNLOAD PROCEEDINGS

กำหนดการ

ลงทะเบียนส่งบทความ พร้อมชำระเงิน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ตุลาคม 2563

ขยายเวลาเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
ขยายเวลาการเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2563

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนและอัพโหลดบทความต้นฉบับ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full paper คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การส่งบทความ คลิกที่นี่

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกองบรรณาธิการ**

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

10 พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563

กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จำนวน 2 ท่านร่วมพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ผู้นำเสนอทราบ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(แจ้งผลทางอีเมลที่ผู้นำเสนอได้ลงทะเบียนไว้)

ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ที่แก้ไขแล้ว)
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ส่งทางอีเมล ageingconference@fph.tu.ac.th

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกองบรรณาธิการ**

แจ้งลำดับและรูปแบบการนำเสนอ

25 พฤศจิกายน 2563

15 ธันวาคม 2563

กำหนดรูปแบบการนำเสนอ 2 รูปแบบ คือ
1. แบบบรรยาย (Oral presentations)
2. แบบโปสเตอร์ (Poster presentations)

โดยกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณารูปแบบการนำเสนอบทความของผู้นำเสนอ
และแจ้งลำดับและรูปแบบการนำเสนอให้ทราบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
(แจ้งผลทางอีเมลที่ผู้นำเสนอได้ลงทะเบียนไว้)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกองบรรณาธิการ**

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

22 - 23 ธันวาคม 2563

จัดงานประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดทาง Facebook

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน” มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบว่างานประชุมยังคงดำเนินการ แต่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: FPH Thammasat

22 ธันวาคม 2563
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99471698961?pwd=akZQQmZaUTVPb3loZTgwM0ZuYkV6QT09
Meeting ID: 994 7169 8961
Passcode: 954622
Facebook Live: FPH Thammasat

23 ธันวาคม 2563
Join Zoom Meeting
ห้องนำเสนอ On Zoom ที่ 1
https://zoom.us/j/98670925134?pwd=UUFxa1plQ2pDR29KSktoaTI3L3REdz09
Meeting ID: 986 7092 5134
Passcode: 101531
Facebook Live: FPH Thammasat

Join Zoom Meeting
ห้องนำเสนอ On Zoom ที่ 2
https://zoom.us/j/98232547255?pwd=aDRHMk9jQStXdENyWUVNZGRGRVdzZz09
Meeting ID: 982 3254 7255
Passcode: 750603
Facebook Live: FPH Thammasat

ตารางกำหนดการ

22 ธันวาคม 2563 (Online)

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99471698961?pwd=akZQQmZaUTVPb3loZTgwM0ZuYkV6QT09
Meeting ID: 994 7169 8961
Passcode: 954622
Facebook Live: FPH Thammasat

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทราบผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้**

ตารางกำหนดการ

23 ธันวาคม 2563 (Online)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้นำเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทราบผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้**

การส่งผลงาน

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full paper และหลักเกณฑ์การส่งบทความ

รายละเอียดการส่งผลงาน

ขยายเวลาการเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2563...

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับส่งบทความเผยแพร่

บทความที่ส่งเผยแพร่ เป็นบทความ...

จริยธรรมในการตีพิมพ์

ผู้นิพนธ์ต้องไม่ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือต้อง...

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ผู้นำเสนอผลงาน

1000 THB ค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

1. จัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด
2. ชำระค่าลงทะเบียน
3. ลงทะเบียน และอัพโหลดบทความ พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2563
ขยายเวลาเปิดรับบทความ
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ฟรี ค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการ หากต้องการเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
หรือร่วมฟังการนำเสนอผลงาน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
ต้องลงทะเบียนในส่วนนี้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วม

ผู้ร่วมจัดงานประชุม